הודעה משפטית

הגדרות

לקוח: כל אדם מקצועי או טבעי המסוגל במשמעות של סעיפים 1123 ואילך של הקוד האזרחי, או אדם משפטי, המבקר באתר בכפוף לתנאים כלליים אלה.
הטבות ושירותים: https://www. דרופ משיכה. com מעמיד לרשות הלקוחות:

תוכן: כל המרכיבים המרכיבים את המידע הקיים באתר, בפרט טקסטים - תמונות - סרטונים.

פרטי לקוח:להלן "מידע(ים)" התואם לכל הנתונים האישיים שעשויים להישמר על ידי https://www. drawndrop. com לניהול חשבונך, ניהול קשרי לקוחות ולמטרות אנליטיות וסטטיסטיות.

משתמש: משתמש אינטרנט מתחבר, באמצעות האתר הנ"ל.

מידע אישי: "מידע המאפשר, בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, את זיהוי האנשים הטבעיים עליהם הוא חל" (סעיף 4 לחוק מס' 78- 17 מיום 6 בינואר 1978).

למונחים "נתונים אישיים", "אדם הנוגע בדבר", "קבלן משנה" ו"נתונים רגישים" יש את המשמעות המוגדרת בתקנות הגנת המידע הכלליות (RGPD: n° 2016-679 )

1. הצגת האתר.

על פי סעיף 6 לחוק מס' 2004-575 מיום 21 ביוני 2004 על אמון בכלכלה הדיגיטלית, הוא מצוין למשתמשים באתר https://www. drawndrop. com את זהות מחזיקי העניין השונים בהקשר של יישומו וניטורו:

בעלים: SAS Zevessa – 88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine – RCS Nanterre 902081025
מנהל פרסום: Draw' n Drop - contact@drawndrop. com
מנהל הפרסום הוא אדם טבעי או משפטי.
מנהל האתר: Draw'n Drop - contact@drawndrop. com
מארח: Shopify - 151 O'Connor Street, Ottawa, Ontario K2P 2L8. 1-613-241-2828
קצין הגנת נתונים: Draw'n Drop - contact@drawndrop. com

הודעות משפטיות אלה של GDPR לקוחות מהגנרטור החינמי שמציע אורסון. io

2. תנאי שימוש כלליים באתר ובשירותים המוצעים.

האתר מהווה יצירה אינטלקטואלית המוגנת על ידי הוראות קוד הקניין הרוחני והתקנות הבינלאומיות החלות. אין ללקוח לעשות שימוש חוזר, להעביר או לנצל עבור חשבונו בכל או חלק ממרכיבי האתר או יצירותיו.

שימוש באתר https://www. drawndrop. com מרמז על הסכמה מלאה לתנאי השימוש הכלליים המתוארים להלן. תנאי שימוש אלה עשויים להשתנות או להשלים בכל עת, משתמשי האתר https://www. drawndrop. לכן com מוזמנים להתייעץ איתם על בסיס קבוע.

אתר זה בדרך כלל נגיש למשתמשים בכל עת. עם זאת, ניתן להחליט על הפרעה עקב תחזוקה טכנית על ידי https://www. drawndrop. com, אשר לאחר מכן ישתדל לתקשר למשתמשים לפני התאריכים והשעות של ההתערבות. האתר https://www. drawndrop. com מתעדכן באופן קבוע על ידי https://www. drawndrop. com אחראי. באותו אופן, ניתן לשנות את ההודעות המשפטיות בכל עת: הן בכל זאת מטילות את עצמן על המשתמש המוזמן להפנות אליהן לעתים קרובות ככל האפשר על מנת להתוודע אליהן.

3. תיאור השירותים הניתנים.

האתר https://www. drawndrop. com שואפת לספק מידע על כל פעילויות החברה. https://www. drawndrop. com שואפת לספק באתר https://www. drawndrop. com מידע מדויק ככל האפשר. עם זאת, היא אינה יכולה לשאת באחריות למחדלים, אי דיוקים וליקויים בעדכון, בין אם בעצמה ובין אם על ידי שותפי צד שלישי המספקים לה מידע זה.

כל המידע מופיע ב-https://www. drawndrop. com ניתנים למידע בלבד ונתונים לשינויים. בנוסף, המידע באתר https://www. drawndrop. com אינם ממצים. הם ניתנים בכפוף לשינויים שבוצעו מאז שהועלו לרשת.

4. הגבלות חוזיות על נתונים טכניים.

האתר משתמש בטכנולוגיית JavaScript. האתר אינו יכול לשאת באחריות לנזק מהותי הקשור בשימוש באתר. בנוסף, המשתמש באתר מסכים לגשת לאתר באמצעות ציוד עדכני, שאינו מכיל וירוסים ועם דפדפן מהדור האחרון מעודכן האתר https://www. drawndrop. com מתארח אצל ספק שירות בשטח האיחוד האירופי בהתאם להוראות תקנת הגנת המידע הכללית (RGPD: n° 2016-679)

המטרה היא לספק שירות המבטיח את שיעור הנגישות הטוב ביותר. המארח מבטיח את המשכיות השירות שלו 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה. עם זאת, היא שומרת לעצמה את הזכות להפריע לשירות האחסון לפרקים הקצרים ביותר האפשריים, בפרט למטרות תחזוקה, שיפור תשתיותיה, כשל בתשתיותיה או אם השירותים והשירותים מייצרים תעבורה הנחשבת לא טבעית.

https://www. drawndrop. com והמארח אינם יכולים לשאת באחריות במקרה של תקלה ברשת האינטרנט, קווי הטלפון או ציוד המחשב והטלפוניה המקושרים במיוחד לעומס ברשת המונעת גישה לשרת.

5. קניין רוחני וזיופים.

https://www. drawndrop. com הינו הבעלים של זכויות הקניין הרוחני ומחזיק בזכויות השימוש בכל האלמנטים הנגישים באתר, בפרט הטקסטים, התמונות, הגרפיקה, הלוגואים, הסרטונים, האייקונים והצלילים. כל שכפול, ייצוג, שינוי, פרסום, התאמה של כל או חלק ממרכיבי האתר, יהא האמצעי או התהליך בו נעשה שימוש, אסורים, אלא באישור מראש ובכתב של: https://www. drawndrop. com

כל שימוש בלתי מורשה באתר או בכל אחד מהרכיבים שהוא מכיל ייחשב כהפרה ויועמד לדין בהתאם להוראות סעיפים ל'. 335-2 ואילך של קוד הקניין הרוחני.

6. הגבלת אחריות.

https://www. drawndrop. com פועל כמוציא לאור של האתר. https://www. drawndrop. com אחראית לאיכות ולאמיתות התוכן שהיא מפרסמת.

https://www. drawndrop. com אינה יכולה לשאת באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לציוד המשתמש בעת הגישה לאתר https://www. drawndrop. com, והנובע או משימוש בציוד שאינו עומד במפרטים המצוינים בסעיף 4, או מהופעת באג או אי התאמה.

https://www. drawndrop. com גם לא יכולה לשאת באחריות לנזקים תוצאתיים (כגון אובדן שוק או אובדן הזדמנות) הנובעים מהשימוש באתר https://www. drawndrop. com חללים אינטראקטיביים (אפשרות לשאול שאלות במרחב יצירת הקשר) זמינים למשתמשים. https://www. drawndrop. com שומרת לעצמה את הזכות להסיר, ללא הודעה מוקדמת, כל תוכן שפורסם במרחב זה שיפר את החוק החל בצרפת, בפרט את ההוראות הנוגעות להגנת מידע. אם רלוונטי, https://www. drawndrop. com גם שומרת לעצמה את הזכות לערער על אחריותו האזרחית ו/או הפלילית של המשתמש, במיוחד במקרה של מסר גזעני, פוגעני, משמיץ או פורנוגרפי, ללא קשר לאמצעי המדיום בו נעשה שימוש (טקסט, צילום...).

7. ניהול נתונים אישיים.

ללקוח מעודכנים בתקנות הנוגעות לתקשורת שיווקית, בחוק מיום 21.6.2014 למען אמון בכלכלה הדיגיטלית, בחוק הגנת המידע מיום 6.8.04 וכן בתקנות הכלליות בדבר הגנת נתונים (RGPD: מס' 2016-679).

7. 1 אנשים האחראים לאיסוף נתונים אישיים

עבור הנתונים האישיים שנאספו במסגרת יצירת החשבון האישי של המשתמש והניווט בו באתר, האחראי על עיבוד הנתונים האישיים הוא: זבסה. https://www. drawndrop. comמיוצג על ידי גב' צ'נג, הנציגה המשפטית שלה

כאחראי על הנתונים שהוא אוסף, https://www. drawndrop. com מתחייבת לכבד את מסגרת ההוראות החוקיות בתוקף. בפרט, על הלקוח לקבוע את מטרות עיבוד הנתונים שלו, לספק ללקוחות הפוטנציאליים והלקוחות שלו, מתוך איסוף הסכמותיהם, מידע מלא על עיבוד הנתונים האישיים שלו ולנהל רישום טיפולים עקבי. עם המציאות. בכל פעם https://www. drawndrop. com מעבדת נתונים אישיים, https://www. drawndrop. com נוקטת בכל הצעדים הסבירים כדי להבטיח את הדיוק והרלוונטיות של הנתונים האישיים למטרות שעבורן https://www. drawndrop. com מעבד אותם.

7. 2 מטרת הנתונים שנאספו

https://www. drawndrop. com עשויה לעבד את כל הנתונים או חלקם:

 • לאפשר ניווט באתר וניהול ומעקב אחר השירותים שהזמין המשתמש: נתוני חיבור ושימוש לאתר, חשבוניות, היסטוריית הזמנות וכו'.
 • כדי למנוע ולהילחם בהונאת מחשב (ספאם, פריצה וכו'): ציוד מחשב המשמש לגלישה, כתובת IP, סיסמה (hashed)
 • לשיפור הניווט באתר: נתוני חיבור ושימוש
 • לערוך סקרי שביעות רצון אופציונליים בכתובת https://www. drawndrop. com: כתובת דוא"ל
 • כדי לבצע קמפיינים תקשורתיים (Sms, אימייל): מספר טלפון, כתובת דוא"ל

https://www. drawndrop. com אינה משווקת את הנתונים האישיים שלך ולכן נעשה בהם שימוש רק מתוך צורך או למטרות סטטיסטיות ואנליטיות.

7. 3 זכות גישה, תיקון והתנגדות

בהתאם לתקנות האירופיות העדכניות, משתמשים של https://www. drawndrop. לcom יש את הזכויות הבאות:

 • זכות גישה (סעיף 15 GDPR) ותיקון (סעיף 16 GDPR), עדכון, שלמות נתוני המשתמש הזכות לחסימה או מחיקה של נתוני משתמש אישיים (סעיף 17 ל-GDPR), כאשר הם לא מדויקים, לא שלם, מעורפל, מיושן, או שהאיסוף, השימוש, התקשורת או האחסון שלהם אסורים
 • הזכות לבטל את ההסכמה בכל עת (סעיף 13-2c GDPR)
 • הזכות להגביל את העיבוד של נתוני המשתמש (סעיף 18 GDPR)
 • הזכות להתנגד לעיבוד נתוני המשתמש (סעיף 21 GDPR)
 • הזכות לניידות של נתונים שמשתמשים סיפקו, כאשר נתונים אלה כפופים לעיבוד אוטומטי על סמך הסכמתם או על פי חוזה (סעיף 20 GDPR)
 • הזכות להגדיר את גורל נתוני המשתמש לאחר מותם ולבחור למיhttps://www. drawndrop. com חייב לתקשר (או לא) את הנתונים שלהם לצד שלישי שהם ייעדו בעבר

ברגע שhttps://www. drawndrop. com נודע על מותו של משתמש ובהיעדר הנחיות ממנו, https://www. drawndrop. com מתחייבת להשמיד את נתוניה, אלא אם יתברר שמירתו נחוצה למטרות ראייתיות או כדי לעמוד בהתחייבות משפטית.

אם המשתמש רוצה לדעת כיצד https://www. drawndrop. com משתמש בנתונים האישיים שלו, לבקש לתקן אותם או להתנגד לטיפול בהם, המשתמש יכול ליצור קשר עם https://www. drawndrop. com בכתב לכתובת הבאה:

Zevessa
88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine.

במקרה זה, על המשתמש לציין את הנתונים האישיים שהוא רוצהhttps://www. drawndrop. com מתקן, מעדכן או מוחק, מזדהה במדויק באמצעות עותק של תעודת זהות (תעודת זהות או דרכון).

בקשות למחיקת נתונים אישיים יהיו כפופות לחובות המוטלות על https://www. drawndrop. com על פי חוק, לרבות לגבי שמירת מסמכים או ארכיון. לבסוף, משתמשים של https://www. drawndrop. com יכול להגיש תלונה לרשויות הפיקוח, ובפרט ל-CNIL (https://www. cnil. en/he/complaints).

7. 4 אי חשיפה של נתונים אישיים

https://www. drawndrop. נאסר על com לעבד, לארח או להעביר את המידע שנאסף על לקוחותיה למדינה הממוקמת מחוץ לאיחוד האירופי או מוכרת כ"לא מתאימה" על ידי הנציבות האירופית מבלי ליידע את הלקוח תחילה. עם זאת, https://www. drawndrop. com נותרה חופשית לבחור את קבלני המשנה הטכניים והמסחריים שלה בתנאי שהם יציגו ערבויות מספקות ביחס לדרישות של תקנות הגנת המידע הכלליות (RGPD: מס' 2016-679).

https://www. drawndrop. com מתחייבת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי לשמור על אבטחת המידע ובפרט שלא יועבר לגורמים בלתי מורשים. עם זאת, אם אירוע המשפיע על היושרה או הסודיות של מידע הלקוח יובא לידיעת https://www. drawndrop. com, על האחרון להודיע ​​ללקוח בהקדם האפשרי ולהודיע ​​לו על אמצעי התיקון שננקטו. גם https://www. drawndrop. com אינו אוסף "נתונים רגישים".

נתונים אישיים של המשתמש עשויים להיות מעובדים על ידי שותפים של https://www. drawndrop. com וקבלני משנה (נותני שירותים), אך ורק על מנת לבצע את מטרות תקנון זה.

בגבולות הייחוס שלהם ולמטרות שהוזכרו לעיל, האנשים העיקריים שצפויים לקבל גישה לנתונים של המשתמשים של https://www. drawndrop. com הם בעיקר סוכני שירות הלקוחות שלנו.

8. הודעה על אירוע

לא משנה כמה תנסה, אף שיטה של ​​שידור דרך האינטרנט, ושום שיטה של ​​אחסון אלקטרוני, אינה מאובטחת לחלוטין. לכן איננו יכולים להבטיח ביטחון מוחלט. אם נודע לנו על פרצת אבטחה, נודיע למשתמשים המושפעים כך שיוכלו לנקוט בפעולה המתאימה. נהלי ההתראה על תקריות שלנו לוקחים בחשבון את המחויבויות המשפטיות שלנו, בין אם ברמה הלאומית או האירופית. אנו מחויבים ליידע את לקוחותינו במלואם בכל הקשור לאבטחת חשבונם ולספק להם את כל המידע הדרוש כדי לסייע להם לעמוד בחובות הדיווח הרגולטוריות שלהם.

אין מידע אישי על משתמש האתר https://www. drawndrop. com אינו מתפרסם ללא ידיעת המשתמש, מוחלף, מועבר, מוקצה או נמכר בכל מדיום שהוא לצדדים שלישיים. רק השערת ההשתלטות על https://www. drawndrop. com וזכויותיה יאפשרו את העברת המידע האמור לרוכש הפוטנציאלי אשר בתורו יהיה מחויב באותה חובה לאחסן ולשנות נתונים ביחס למשתמש באתר https: // www. drawndrop. com

8. 1 אבטחה

כדי להבטיח את האבטחה והסודיות של נתונים אישיים ונתוני בריאות אישיים, https://www. drawndrop. com משתמש ברשתות המוגנות על ידי מכשירים סטנדרטיים כגון חומות אש, פסאודונימיזציה, הצפנה וסיסמאות.

בעת עיבוד נתונים אישיים, https://www. drawndrop. com נוקטת בכל האמצעים הסבירים כדי להגן מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, חשיפה, שינוי או הרס.

9. היפרטקסט מקשר בין "עוגיות" ותגיות אינטרנט ("תגים")

האתר https://www. drawndrop. com מכיל מספר קישורי היפרטקסט לאתרים אחרים, המסופקים באישור מ-https://www. drawndrop. com עם זאת, https://www. drawndrop. ל-com אין אפשרות לאמת את תוכן האתרים בהם ביקרו כך, ולכן אינה נושאת באחריות לעובדה זו.

אלא אם תחליט להשבית קובצי Cookie, אתה מסכים שהאתר יכול להשתמש בהם. אתה יכול לבטל את הפעלת העוגיות הללו בכל עת וללא תשלום באמצעות אפשרויות הביטול המוצעות לך ונזכרות להלן, בידיעה שהדבר עלול להפחית או למנוע את הנגישות לכל השירותים המוצעים על ידי האתר או לחלקם.

9. 1 "COOKIES"

"עוגייה" היא קובץ מידע קטן שנשלח לדפדפן המשתמש ונשמר במסוף של המשתמש (למשל מחשב, סמארטפון), (להלן "עוגיות"). קובץ זה כולל מידע כגון שם הדומיין של המשתמש, ספק הגישה לאינטרנט של המשתמש, מערכת ההפעלה של המשתמש וכן תאריך ושעת הגישה. עוגיות אינן מסתכנות בשום אופן בפגיעה במסוף של המשתמש.

https://www. drawndrop. com עשויה לעבד את המידע של המשתמש הנוגע לביקורו באתר, כגון הדפים שבהם עיין, החיפושים שבוצעו. מידע זה מאפשר https://www. drawndrop. com לשיפור תוכן האתר, הניווט של המשתמש.

עוגיות המקלות על הניווט ו/או מתן השירותים המוצעים על ידי האתר, המשתמש יכול להגדיר את הדפדפן שלו כך שיאפשר לו להחליט אם ברצונו לקבל אותם או לא, באופן שקובצי Cookie מאוחסנים ב המסוף או להיפך, שהם נדחים, באופן שיטתי או לפי המנפיק שלהם. המשתמש יכול גם להגדיר את תוכנת הדפדפן שלו כך שקבלת או סירוב עוגיות יוצעו לו מעת לעת, לפני שעוגייה צפויה להישמר במסוף שלו. https://www. drawndrop. com מודיע למשתמש שבמקרה זה, ייתכן שלא כולן יהיו זמינות הפונקציונליות של תוכנת הניווט שלו.

אם המשתמש מסרב לרישום קובצי Cookie במסוף שלו או בדפדפן שלו, או אם המשתמש מוחק את הרשומות שם, יודיע למשתמש כי הניווט שלו וניסיונו באתר עשויים להיות מוגבלים. זה יכול להיות המקרה גם כאשר https://www. drawndrop. com או אחד מספקי השירות שלה אינם יכולים לזהות, למטרות תאימות טכנית, את סוג הדפדפן המשמש את המסוף, את הגדרות השפה והתצוגה או את המדינה שממנה נראה שהמסוף מחובר לאינטרנט.

אם רלוונטי, https://www. זבסה. com מסירה כל אחריות להשלכות הקשורות לתפקוד השפל של האתר ולכל שירותים המוצעים על ידי https://www. זבסה. com, הנובע מ-(i) סירוב קובצי Cookie על ידי המשתמש (ii) חוסר האפשרות של https://www. זבסה. com להקליט או לעיין בעוגיות הנחוצות להפעלתן עקב בחירת המשתמש. לניהול קובצי Cookie ובחירות משתמש, התצורה של כל דפדפן שונה. זה מתואר בתפריט העזרה של הדפדפן, שיאפשר לך לדעת כיצד המשתמש יכול לשנות את רצונותיו מבחינת קובצי Cookie.

בכל עת, המשתמש יכול לבחור להביע ולשנות את רצונותיו במונחים של קובצי Cookie. https://www. drawndrop. com עשויה להשתמש גם בשירותיהם של ספקי שירותים חיצוניים כדי לסייע לה באיסוף ועיבוד המידע המתואר בסעיף זה.

לבסוף, על ידי לחיצה על הסמלים המוקדשים לרשתות החברתיות Twitter, Facebook, Linkedin ו-Google Plus המופיעות ב-https://www. drawndrop. com או באפליקציה הניידת שלו ואם המשתמש קיבל את הפקדת העוגיות על ידי המשך גלישה באתר או באפליקציה לנייד של https://www. drawndrop. com, Twitter, Facebook, Linkedin ו- Google Plus עשויים גם למקם עוגיות במכשירים שלך (מחשב, טאבלט, טלפון נייד).

סוגים אלה של קובצי Cookie ממוקמים רק במסופים שלך אם אתה מסכים להם, על ידי המשך גלישה באתר או באפליקציה לנייד של https://www. drawndrop. com בכל עת, המשתמש רשאי בכל זאת לבטל את הסכמתו לhttps://www. drawndrop. com מפקיד עוגיות מסוג זה.

9. 2 תגיות אינטרנט

https://www. drawndrop. com עשויה להפעיל מדי פעם משואות רשת (הידועות גם בשם "תגים", או תגי פעולה, קובצי GIF של פיקסל אחד, קובצי GIF ברורים, קובצי GIF בלתי נראים וקובצי GIF אחד לאחד) ולפרוס אותם באמצעות מומחה לניתוח אינטרנט שותף אשר עשוי להיות ממוקם (ולכן לאחסן את המידע המתאים, כולל כתובת ה-IP של המשתמש) במדינה זרה.

תגים אלו ממוקמים הן בפרסומות מקוונות המאפשרות למשתמשי אינטרנט לגשת לאתר, והן בדפי האתר השונים.

טכנולוגיה זו מאפשרת https://www. drawndrop. com להערכת תגובות המבקרים לאתר ואת האפקטיביות של פעולותיו (לדוגמה, מספר הפעמים שדף נפתח והמידע שעועץ בו), וכן את השימוש באתר זה על ידי 'המשתמש'.

ספק השירות החיצוני עשוי לאסוף מידע על מבקרים באתר ובאתרים אחרים באמצעות תגים אלה, לערוך דוחות על פעילות האתר עבור https:/ /www. drawndrop. com, ולספק שירותים אחרים הקשורים לשימוש בו ובאינטרנט.

10. חוק ישים ושיוך סמכות שיפוט.

כל מחלוקת בקשר עם השימוש באתר https://www. drawndrop. com כפוף לחוק הצרפתי. מלבד מקרים בהם החוק אינו מאפשר זאת, סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים של Neuilly sur Seine

Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Draw&
Draw&

Draw'n Drop - עטי קסם

מחיר מופחת€22,90
/

פוּרמָט
קונספט חדש המאפשר לצייר על מים עם עטי קסם של Draw'n Drop