Juridische mededeling

Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: https://www. getekende druppel. com stelt aan klanten ter beschikking:

Inhoud: Alle samenstellende elementen van de informatie op de Site, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Klantinformatie:Hierna "Informatie(s)" genoemd die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die mogelijk in het bezit zijn van https://www. getekende druppel. com voor het beheer van uw account, het beheer van klantenrelaties en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker maakt verbinding via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van de wet nr. 78- 17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonlijke gegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Volgens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt dit gespecificeerd aan gebruikers van de website https://www . getekende druppel. com de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de implementatie en monitoring ervan:

Eigenaar: SAS Zevessa – 88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine – RCS Nanterre 902081025
Publicatiemanager: Draw' n Drop - contact@drawndrop. com
De publicatiebeheerder is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: Draw'n Drop - contact@drawndrop. com
Host: Shopify - 151 O'Connor Street, Ottawa, Ontario K2P 2L8. 1-613-241-2828
Functionaris voor gegevensbescherming: Draw'n Drop - contact@drawndrop. com

Deze juridische kennisgevingen van de AVG zijn afkomstig uit de gratis generator aangeboden door Orson. io

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Gebruik van de site https://www. getekende druppel. com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://www. getekende druppel. com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://www. getekende druppel. com, die vervolgens zal trachten de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie mee te delen. De website https://www. getekende druppel. com wordt regelmatig bijgewerkt door https://www. getekende druppel. com verantwoordelijk. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er vertrouwd mee te raken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website https://www. getekende druppel. com heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://www. getekende druppel. com streeft ernaar om op de site https://www. getekende druppel. com zo nauwkeurig mogelijke informatie. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door haarzelf, noch door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op https://www. getekende druppel. com worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Daarnaast is de informatie op de site https://www. getekende druppel. com zijn niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De site https://www. getekende druppel. com wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van zijn service. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of als de Diensten en Diensten onnatuurlijk geacht verkeer genereren.

https://www. getekende druppel. com en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met netwerkoverbelasting die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen.

https://www. getekende druppel. com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www. getekende druppel. com

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

https://www. getekende druppel. com treedt op als de uitgever van de site. https://www. getekende druppel. com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://www. getekende druppel. com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website https://www. getekende druppel. com, en het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

https://www. getekende druppel. com kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van markt of gemiste kans) die voortvloeit uit het gebruik van de site https://www. getekende druppel. com Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www. getekende druppel. com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, https://www. getekende druppel. com behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 evenals het Algemeen Reglement voor de bescherming van Gegevens (RGPD: nr. 2016-679).

7. 1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de gebruiker en de navigatie op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens: Zevessa. https://www. getekende druppel. comwordt vertegenwoordigd door mevrouw Cheng, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als beheerder van de gegevens die het verzamelt, https://www. getekende druppel. com verbindt zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospecten en klanten, vanaf het moment dat hun toestemming is verkregen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​register bij te houden van behandelingen die consistent zijn met de werkelijkheid. Wanneer https://www. getekende druppel. com verwerkt Persoonsgegevens, https://www. getekende druppel. com neemt alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van persoonlijke gegevens te waarborgen voor de doeleinden waarvoor https://www. getekende druppel. com verwerkt ze.

7. 2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www. getekende druppel. com kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens voor de Site, facturatie, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://www. getekende druppel. com: e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www. getekende druppel. com brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt, die daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden worden gebruikt.

7. 3 Recht op inzage, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving mogen gebruikers van https://www. getekende druppel. com hebben de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), bijwerken, volledigheid van gebruikersgegevens recht op blokkering of verwijdering van persoonlijke gebruikersgegevens (artikel 17 van de AVG), wanneer deze onjuist zijn, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is
 • recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
 • recht op de overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun dood te bepalen en om te kiezen aan wiehttps://www. getekende druppel. com moeten hun gegevens (of niet) doorgeven aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen

Zodrahttps://www. getekende druppel. com zich bewust wordt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, https://www. getekende druppel. com verbindt zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://www. getekende druppel. com zijn persoonlijke gegevens gebruikt, om rectificatie vraagt ​​of zich verzet tegen de behandeling ervan, kan de gebruiker contact opnemen met https://www. getekende druppel. com schriftelijk naar het volgende adres:

Zevessa
88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine.

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij wensthttps://www. getekende druppel. com corrigeert, actualiseert of verwijdert en identificeert zich nauwkeurig met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan https://www. getekende druppel. com bij wet, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://www. getekende druppel. com kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www. nul. nl/en/klachten).

7. 4 Geheimhouding van persoonsgegevens

https://www. getekende druppel. Het is com verboden om de over zijn klanten verzamelde informatie te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "ongeschikt" wordt erkend zonder de klant eerst te informeren. Echter, https://www. getekende druppel. com blijft vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

https://www. getekende druppel. com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze wordt meegedeeld aan onbevoegde personen. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van klantinformatie aantast, onder de aandacht wordt gebracht van https://www. getekende druppel. com, moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem informeren over de genomen corrigerende maatregelen. Ook https://www. getekende druppel. com verzamelt geen "gevoelige gegevens".

Persoonsgegevens van gebruikers kunnen worden verwerkt door gelieerde ondernemingen van https://www. getekende druppel. com en onderaannemers (serviceproviders), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid uit te voeren.

Binnen de grenzen van hun respectievelijke toeschrijvingen en voor de hierboven genoemde doeleinden, de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www. getekende druppel. com zijn in de eerste plaats onze klantenservicemedewerkers.

8. Melding van incidenten

Hoe hard je het ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Geen persoonlijke informatie van sitegebruiker https://www. getekende druppel. com wordt niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de overname van https://www. getekende druppel. com en zijn rechten zouden de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https: // www. getekende druppel. com

8. 1 Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, https://www. getekende druppel. com maakt gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoorden.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens, https://www. getekende druppel. com neemt alle redelijke maatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertextlinks “cookies” en internettags (“tags”)

De website https://www. getekende druppel. com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, verstrekt met toestemming van https://www. getekende druppel. com Echter, https://www. getekende druppel. com heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en gratis deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan verminderen of verhinderen.

9. 1 "COOKIES"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internettoegangsprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies brengen op geen enkele manier het risico met zich mee om de terminal van de Gebruiker te beschadigen.

https://www. getekende druppel. com kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://www. getekende druppel. com om de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker te verbeteren.

Cookies die de navigatie en/of de levering van diensten aangeboden door de Site vergemakkelijken, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren op een manier dat Cookies worden opgeslagen in de terminal of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen. https://www. getekende druppel. com informeert de Gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van zijn navigatiesoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www. getekende druppel. com of een van zijn serviceproviders kan om technische compatibiliteitsredenen het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet, niet herkennen.

Indien van toepassing, https://www. zevessa. com wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de site en alle diensten die worden aangeboden door https://www. zevessa. com, als gevolg van (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www. zevessa. com om de cookies op te nemen of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking vanwege de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen in termen van Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www. getekende druppel. com kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in deze sectie beschreven informatie.

Tot slot, door te klikken op de pictogrammen die zijn gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de https://www. getekende druppel. com of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te bladeren op de website of de mobiele applicatie van https://www. getekende druppel. com, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt, door verder te bladeren op de website of de mobiele applicatie van https://www. getekende druppel. com De gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor https://www. getekende druppel. com plaatst dit type cookie.

9. 2 INTERNETTAGS

https://www. getekende druppel. com kan af en toe webbakens gebruiken (ook wel 'tags' of actietags, one-pixel GIF's, clear GIF's, invisible GIF's en one-to-one GIF's genoemd) en deze implementeren via een webanalysespecialist van een partner die kan zich in het buitenland bevinden (en daarom de bijbehorende informatie opslaan, inclusief het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site.

Deze technologie maakt https://www. getekende druppel. com om de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van zijn acties te beoordelen (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze Site door de 'Gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites die deze tags gebruiken, rapporten over site-activiteit samenstellen voor https:/ /www. getekende druppel. com, en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik ervan en het internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www. getekende druppel. com valt onder de Franse wetgeving. Afgezien van de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, is de exclusieve bevoegdheid voorbehouden aan de bevoegde rechtbanken van Neuilly sur Seine

Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Stylos magiques - Draw&
Draw&
Draw&

Draw'n Drop - Magische pennen

Korting€22,90
/

Formaat
Een nieuw concept waarmee je op water kunt tekenen met Draw'n Drop magische pennen